Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create Function App and private endpoint-secured Storage

gabesmsft tarafından
Son güncelleme tarihi: 6.06.2022

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The location into which the resources should be deployed.
functionAppName The name of the Azure Function app.
functionAppPlanName The name of the Azure Function hosting plan.
functionPlanOS Specifies the OS used for the Azure Function hosting plan.
functionAppPlanSku Specifies the Azure Function hosting plan SKU.
functionStorageAccountName The name of the backend Azure storage account used by the Azure Function app.
vnetName The name of the virtual network for virtual network integration.
functionSubnetName The name of the virtual network subnet to be associated with the Azure Function app.
privateEndpointSubnetName The name of the virtual network subnet used for allocating IP addresses for private endpoints.
vnetAddressPrefix The IP adddress space used for the virtual network.
functionSubnetAddressPrefix The IP address space used for the Azure Function integration subnet.
privateEndpointSubnetAddressPrefix The IP address space used for the private endpoints.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma