Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

John Downs tarafından
Son güncelleme tarihi: 17.02.2022

This template creates a Front Door Premium including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The location into which regional resources should be deployed.
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
wafMode The mode that the WAF should be deployed using. In 'Prevention' mode, the WAF will block requests it detects as malicious. In 'Detection' mode, the WAF will not block requests and will simply log the request.
wafManagedRuleSets The list of managed rule sets to configure on the WAF.
logAnalyticsWorkspaceName The name of the Log Analytics workspace to create.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-waf-managed/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-waf-managed/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma