Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Front Door Premium with VM and Private Link service

John Downs tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.03.2022

This template creates a Front Door Premium and a virtual machine configured as a web server. Front Door uses a private endpoint with Private Link service to send traffic to the VM.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
vmSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the VM subnet within the virtual network.
privateLinkServiceSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the Private Link service subnet within the virtual network.
vmSize The name of the SKU to use when creating the virtual machine.
vmOSName The name of the operating system to deploy on the virtual machine.
vmOSDiskStorageAccountType The type of disk and storage account to use for the virtual machine's OS disk.
vmAdminUsername The administrator username to use for the virtual machine.
vmAdminPassword The administrator password to use for the virtual machine.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma