Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

ExpressRoute circuit with private peering and Azure VNet

Fabrizio Ferri tarafından
Son güncelleme tarihi: 17.03.2022

This template configure ExpressRoute Microsoft peering, deploy an Azure VNet with Expressroute gateway and link the VNet to the ExpressRoute circuit

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Location for all resources deployed in the Bicep file
erpeeringLocation ExpressRoute peering location
erCircuitName Name of the ExpressRoute circuit
serviceProviderName Name of the ExpressRoute provider
erSKU_Tier Tier ExpressRoute circuit
erSKU_Family Billing model ExpressRoute circuit
bandwidthInMbps Bandwidth ExpressRoute circuit
peerASN autonomous system number used to create private peering between the customer edge router and MSEE routers
primaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of primary link between the customer edge router and MSEE router
secondaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of secondary link between the customer edge router and MSEE router
vlanId VLAN Id used between the customer edge routers and MSEE routers. primary and secondary link have the same VLAN Id
vnetName name of the Virtual Network
subnet1Name name of the subnet
vnetAddressSpace address space assigned to the Virtual Network
subnet1Prefix network prefix assigned to the subnet
gatewaySubnetPrefix network prefixes assigned to the gateway subnet. It has to be a network prefix with mask /27 or larger
gatewayName name of the ExpressRoute Gateway
gatewaySku ExpressRoute Gateway SKU

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma