Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create an ExpressRoute Circuit with BGP Peering

amitsriva tarafından
Son güncelleme tarihi: 13.05.2021

This template creates an ExpressRoute Circuit and an AzurePrublicPeering BGP Peering, for a specified Service Provider and SKU

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
circuitName This is the name of the ExpressRoute circuit.
serviceProviderName This is the name of the ExpressRoute Service Provider. It must exactly match one of the Service Providers from List ExpressRoute Service Providers API call.
peeringLocation This is the name of the peering location and not the ARM resource location. It must exactly match one of the available peering locations from List ExpressRoute Service Providers API call.
bandwidthInMbps This is the bandwidth in Mbps of the circuit being created. It must exactly match one of the available bandwidth offers List ExpressRoute Service Providers API call.
sku_tier Chosen SKU Tier of ExpressRoute circuit. Choose from Premium or Standard SKU tiers.
sku_family Chosen SKU family of ExpressRoute circuit. Choose from MeteredData or UnlimitedData SKU families.
peeringType BGP peering type for the Circuit. Choose from AzurePrivatePeering, AzurePublicPeering or MicrosoftPeering.
sharedKey The shared key for peering configuration. Router does MD5 hash comparison to validate the packets sent by BGP connection. This parameter is optional and can be removed from peering configuration if not required.
peerASN The autonomous system number of the customer/connectivity provider.
primaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link1.
secondaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link2.
vlanId Specifies the identifier that is used to identify the customer.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma