The Azure Quickstart templates are currently available in English

Custom Azure Event Grid Topic/Subscription with CloudEvents

Justin Yoo tarafından
Son güncelleme tarihi: 26.04.2021

Creates a custom Azure Event Grid topic, a webhook subscription having CloudEvents schema, and a Logic App as an event handler. Template originally authored by Justin Yoo.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The region where resources are deployed
logicAppName Name of Logic App
eventGridTopicName Name of Event Grid Topic
eventGridSubscriptionName Name of Event Grid Subscription
eventGridSubscriptionIncludedEventTypes Comma delimited list of filters for Event Grid Subscription. Default value is 'All' and other event types depend on how Event Grid Topic defines

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma