Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Enable encryption on a running Windows VM without AAD

Sudhakara Reddy Evuri tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2021

This template enables encryption on a running windows VM without needing AAD application details

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmName Name of the virtual machine
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key
volumeType Type of the volume OS or Data to perform encryption operation
forceUpdateTag Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run
resizeOSDisk Should the OS partition be resized to occupy full OS VHD before splitting system volume
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-running-windows-vm-without-aad/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-running-windows-vm-without-aad/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma