The Azure Quickstart templates are currently available in English

Simple DSC Pull Server

tcsatheesh[MSFT] tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.12.2019

This example allows to you deploy a powershell desired state configuration pull server.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
newStorageAccount The name of the new storage account created to store the VMs disks
storageType The storage type created to store the VMs disks
adminUsername The admin user name for the VM created.
adminPassword The admin password for the VM created.
vmSize The machine type for the server vm.
dscPullSrvName The name of the Windows vm.
dscPullIPDnsName The name of the public ip address
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma