Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

DSCForLinux extension on a Ubuntu VM

balukambala tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.06.2021

This template creates a Ubuntu VM and installs the DSCForLinux extension 2.70 or latest

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
username Username for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmName Name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize VM size
ubuntuOSVersion The Ubuntu version
mode The functional mode, push MOF configuration (Push), distribute MOF configuration (Pull), install custom DSC module (Install)
storageAccountName The name of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
storageAccountKey The key of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
fileUri The uri of the MOF file/Meta MOF file/resource ZIP file
registrationUrl The URL of the Azure Automation account
registrationKey The access key of the Azure Automation account
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma