Drone on Ubuntu VM

Andrew Weiss tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.4.2015

Maliyet tahmini

$178.6977000000

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template provisions an instance of Ubuntu 14.04 LTS with the Docker Extension and Drone CI package.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
newStorageAccountName Name of new Storage Account that will hold VM OS disk
adminUsername Username assigned to new local user on VM
adminPassword Password assigned to new local user on VM
vmDnsName Hostname and Azure DNS name that the VM will be assigned
githubClientKey GitHub application client key required by the Drone CI components for synchronizing repositories
githubSecret GitHub application client secret required by the Drone CI components for synchronizing repositories

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma