Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Digital Twins with Time Data History Connection

jeffyou543 tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.07.2022

This template creates an Azure Digital Twins instance configured with a time series data history connection. In order to create a connection, other resources must be created such as an Event Hubs namespace, an event hub, Azure Data Explorer cluster, and a database. Data is sent to an event hub which eventually forwards the data to the Azure Data Explorer cluster. Data is stored in a database table in the cluster

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
digitalTwinsName Name given to Digital Twins resource
eventHubsNamespaceName Name given to Event Hubs namespace resource
eventHubName Name given to event hub resource
adxClusterName Name given to Azure Data Explorer cluster resource
databaseName Name given to database
databaseTableName Name given to table in database
eventHubsNamespacePlan Event Hubs namespace SKU option
eventHubsNamespaceTier Event Hubs namespace SKU billing tier
eventHubsNamespaceCapacity Event Hubs throughput units
clusterPlan Azure Data Explorer cluster SKU option
clusterCapacity Azure Data Explorer cluster capacity
clusterTier Azure Data Explorer cluster tier
retentionInDays Number of days to retain data in event hub
partitionCount Number of partitions to create in event hub
hotCachePeriod The time to keep database data in cache
softDeletePeriod The time data is kept in database
principalId The id that will be given data owner permission for the Digital Twins resource
principalType The type of the given principal id
location Location of to be created resources

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-time-series-database-connection/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma