Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Digital Twins with Function and Private Link service

Andy Petralli tarafından
Son güncelleme tarihi: 24.02.2022

This template creates an Azure Digital Twins service configured with a Virtual Network connected Azure Function that can communicate through a Private Link Endpoint to Digital Twins. It also creates a Private DNS Zone to allow seamless hostname resolution of the Digital Twins Endpoint from the Virtual Network to the Private Endpoint internal subnet IP address. The hostname is stored as a setting to the Azure Function with name 'ADT_ENDPOINT'.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed.
digitalTwinsInstanceName Azure Digital Twins instance name
functionName Azure function name
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
functionAddressPrefix Function Subnet Address Prefix
privateLinkAddressPrefix Private Link Subnet Address Prefix

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-private-link/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-private-link/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma