Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Elasticsearch cluster, Kibana and Logstash for Diagnostics

Skantha Kandiah tarafından
Son güncelleme tarihi: 17.07.2021

This template deploys an Elasticsearch cluster and Kibana and Logstash VMs. Logstash is configured with an input plugin to pull diagnostics data from existing Azure Storage Tables.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
esClusterName The name of the Elasticsearch cluster.
esVersion Elasticsearch version to install.
vmClientNodeCount Number of Elasticsearch client nodes to provision (Setting this to zero puts the data nodes on the load balancer)
vmDataNodeCount Number of Elasticsearch data nodes
vmSize Size of the VM
vmSizeMarvelNodes Size of the Elasticsearch cluster marvel nodes
vmSizeMasterNodes Size of the Elasticsearch cluster master nodes
vmSizeClientNodes Size of the Elasticsearch cluster client nodes
vmSizeDataNodes Size of the Elasticsearch cluster data nodes
encodedConfigString Base64 encoded string which is the Logstash configuration. If you don't want to enter a custom Logstash configuration and would like to use the logstash-input-azurewadtable plugin set this to 'na'.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
existingDiagnosticsStorageAccountName Existing diagnostics storage account name.
existingDiagnosticsStorageAccountKey Existing diagnostics storage account key.
existingDiagnosticsStorageTableNames List of existing tables containing diagnostics data separated by semicolon (;).
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-with-elk/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/elk/diagnostics-with-elk/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Skantha Kandiah tarafından daha fazla şablon