The Azure Quickstart templates are currently available in English

DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-Terraform

nvtuluva tarafından
Son güncelleme tarihi: 23.10.2017

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Packer and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername username for the virtual machines.
authenticationType authentication type for the virtual machines.
adminPassword password for elk,vmss and mongodbterraform virtual machines
sshPublicKey generate ssh public key
jenkinsVmSize vm size
buildInstanceVmSize vm size
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password, the password should have alphanumeric values only
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

nvtuluva tarafından daha fazla şablon