Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

tw3lveparsecs tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.04.2022

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dataFactoryName Data factory name
enableManagedVirtualNetwork Managed Virtual Network name
enableManagedVnetIntegrationRuntime Enable the integration runtime inside the managed virtual network. Only required if enableManagedVirtualNetwork is true
location Data factory location
tags Object containing resource tags
publicNetworkAccess Enable or disable public network access
configureGit Configure git during deployment
gitRepoType Git repository type. Azure DevOps = FactoryVSTSConfiguration and GitHub = FactoryGitHubConfiguration
gitAccountName Git account name. Azure DevOps = Organisation name and GitHub = Username
gitProjectName Git project name. Only relevant for Azure DevOps
gitRepositoryName Git repository name
gitCollaborationBranch The collaboration branch name. Default is main
gitRootFolder The root folder path name. Default is /
systemAssignedIdentity Enables system assigned managed identity on the resource
userAssignedIdentities The user assigned ID(s) to assign to the resource
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticLogAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubAuthorizationRuleId Event hub authorization rule for the Event Hub namespace. Only required if enableDiagnostics is set to true
diagnosticEventHubName Event hub name. Only required if enableDiagnostics is set to true
resourcelock Specify the type of resource lock.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-v2-git-config-managed-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma