Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a Data Factory Pipeline with Copy and Hive activities

Sreedhar Pelluru tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.06.2021

This template creates a data factory pipeline with Copy and HDInsight Hive activities.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
storageAccountResourceGroupName The resource group that contains your Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
ftpHost Name or IP address of FTP server.
ftpUser User account that has access to the FTP server.
ftpPassword Password for the user account that has access to the FTP server.
ftpFolderName The folder in FTP that has the input file.
ftpFileName Name of the input file in FTP.
outputBlobFolder The folder in the blob container that will hold the transformed data.
hiveScriptFolder The folder in the blob container that contains the Hive query file.
hiveScriptFile Name of the hive query (HQL) file.
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of the Azure SQL Database in the Azure SQL server.
sqlServerUserName Name of the user that has access to the Azure SQL server.
sqlServerPassword Password for the user.
targetSQLTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-ftp-hive-blob/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-ftp-hive-blob/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma