Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

Sharon Lo tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the data to be copied.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
sourceBlobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
sourceBlobName Name of the blob in the container that has the data to be copied to Azure SQL Database table
sqlServerName Name of the Azure SQL Server that will hold the output/copied data.
sqlDatabaseName Name of Azure SQL Database in Azure SQL server copying data to.
sqlUserID Username for access to Azure SQL Server.
sqlPassword Password for the user to Azure SQL Server.
sqlTargetTable Table in the Azure SQL Database that will hold the copied data.
sqlWriterTableType Specify a table type name to be used in the stored procedure. Copy activity makes the data being moved available in a temp table with this table type.
sqlWriterStoredProcedureName Name of the stored procedure that upserts (updates/inserts) data into the target table.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.datafactory/data-factory-blob-to-sql-copy-stored-proc/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma