Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

tw3lveparsecs tarafından
Son güncelleme tarihi: 1.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
acrName Azure Container Registry name
location Azure Container Registry location
acrSku Azure Container Registry tier
enableSystemIdentity Enable System Assign Identity for Azure Container Registry
userAssignedIdentities The list of user identity resource ids to associate with the Azure Container Registry
enableAdminUser Enable admin user
publicNetworkAccess Enable public network access
zoneRedundancy Enable zone redundancy
ipRules The network rule set for a container registry
networkRuleBypassOptions Allow trusted Azure services to access a network restricted registry
policies Azure Container Registry policies
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerregistry/container-registry-with-policies-and-diagnostics/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma