Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Chef Automate (HA)

Stuart Preston tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

A template to deploy Chef Server in a High Availability mode, plus Chef Automate

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
objectId Object Id of the AAD user or service principal that will have access to the vault. Available from the Get-AzureRMADUser or the Get-AzureRMADServicePrincipal cmdlets
vaultSku SKU for the vault
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
vmSize size of the Virtual Machine.
chefServerDnsPrefix dens name for chef server
chefAutomateDnsPrefix chef automate dns name
firstName administrator user for chef automate
lastName administrator user for chef automate
emailId emaild for chef automate
organizationName Organization name for chef automate
appID servicePrinciple
password password
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/chef/chef-automate-ha/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Stuart Preston tarafından daha fazla şablon