Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Apply a WAF Policy with custom rules to a CDN Endpoint

Landon Smith tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.05.2021

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also links a CDN WAF Policy to the Endpoint which applies example custom rules for blocking and redirecting requests based on geo-location, ip address, and SESSIONID header.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
policyName Name of the CDN WAF Policy
profileName Name of the CDN Profile
endpointName Name of the CDN Endpoint
originUrl Url of the origin
policyMode The enforcement mode of the CDN WAF Policy
enabledState Whether the CDN WAF Policy is enabled
redirectUrl The redirect URL of the CDN WAF Policy
CDNSku CDN SKU names
location Location the CDN profile and endpoint.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-waf-custom-rules/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-waf-custom-rules/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma