Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a CDN Endpoint with UrlSigning action

gball14 tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.03.2022

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine UrlSigning action for default and override parameters.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
profileName Name of the CDN Profile
endpointName Name of the CDN Endpoint
originUrl Url of the origin
urlSigningKeysSubId Subscription Id of UrlSigning Keys
urlSigningKeysResourceGroup Resourcegroup of UrlSigning Keys
urlSigningKeysVaultName Keyvault of UrlSigning Keys
urlSigningKeysSecret1Name UrlSigning keys secret1 Name
urlSigningKeysSecret1Version UrlSigning keys secret1 version
urlSigningKeysSecret2Name UrlSigning keys secret2 Name
urlSigningKeysSecret2Version UrlSigning keys secret2 version
CDNSku CDN SKU names
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma