The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameters

Kuangwei(Kevin) Zhang tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.06.2021

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with parameterized configuration settings

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
profileName Name of the CDN Profile.
sku Pricing tier of the CDN Profile.
endpointName Name of the CDN Endpoint.
originHostHeader Host header that CDN edge node going to send to origin.
isHttpAllowed Whether the HTTP traffic is allowed.
isHttpsAllowed Whether the HTTPS traffic is allowed.
queryStringCachingBehavior Query string caching behavior.
contentTypesToCompress Content type that is compressed.
isCompressionEnabled Whether the compression is enabled
originUrl Url of the origin
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/cdn-customize/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma