Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Blockchain Service

Lee Stott tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.05.2021

This template deploys a Azure Blockchain Service, that currently provides support for the Ethereum Quorum ledger using the IBFT consensus mechanism.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
bcMemberName Azure Blockchain Service member name. The blockchain member name must be unique and can only contain lowercase letters and numbers. The first character must be a letter. The value must be between 2 and 20 characters long.
consortiumName Consortium name. The new consortium name must be unique.
memberPassword The password for the member's default transaction node. Use the password for basic authentication when connecting to blockchain member's default transaction node public endpoint. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
consortiumManagementAccountPassword The consortium management account password is used to encrypt the private key for the Ethereum account that is created for your member. You use the member account and member account password for consortium management. The password must have 3 of the following: 1 lower case character, 1 upper case character, 1 number, and 1 special character that is not '#', '`', '*', '"', ''', '-', '%',' ' or ';'.
skuTier Use Basic or Standard. Use the Basic tier for development, testing, and proof of concepts. Use the Standard tier for production grade deployments. You should also use the Standard tier if you are using Blockchain Data Manager or sending a high volume of private transactions. Changing the pricing tier between basic and standard after member creation is not supported.
skuName Use S0 for Standard and B0 for Basic.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.blockchain/blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.blockchain/blockchain-asaservice/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma