Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Connect to a storage account from a VM via private endpoint

Paolo Salvatori tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.04.2021

This sample shows how to use connect a virtual network to access a blob storage account via private endpoint.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Specifies the location for all the resources.
virtualNetworkName Specifies the name of the virtual network hosting the virtual machine.
virtualNetworkAddressPrefix Specifies the address prefix of the virtual network hosting the virtual machine.
subnetName Specifies the name of the subnet hosting the virtual machine.
subnetAddressPrefix Specifies the address prefix of the subnet hosting the virtual machine.
adlsStorageAccountName Specifies the globally unique DNS Name for the ADLS Gen 2 storage account.
blobStorageAccountName Specifies the globally unique name for the storage account used to store the boot diagnostics logs of the virtual machine.
vmName Specifies the name of the virtual machine.
vmSize Specifies the size of the virtual machine.
imagePublisher Specifies the image publisher of the disk image used to create the virtual machine.
imageOffer Specifies the offer of the platform image or marketplace image used to create the virtual machine.
imageSku Specifies the Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
authenticationType Specifies the type of authentication when accessing the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminUsername Specifies the name of the administrator account of the virtual machine.
adminPasswordOrKey Specifies the SSH Key or password for the virtual machine. SSH key is recommended.
diskStorageAccounType Specifies the storage account type for OS and data disk.
numDataDisks Specifies the number of data disks of the virtual machine.
osDiskSize Specifies the size in GB of the OS disk of the VM.
dataDiskSize Specifies the size in GB of the OS disk of the virtual machine.
dataDiskCaching Specifies the caching requirements for the data disks.
_artifactsLocation Specifies the base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken Specifies the sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
scriptFileName The name of the script to download from the URI specified by the scriptFilePath parameter.
deployLogAnalytics Specifies whether to deploy a Log Analytics workspace to monitor the health and performance of the virtual machine.
workspaceName Specifies the globally unique name of the Log Analytics workspace.
workspaceSku Specifies the SKU of the Log Analytics workspace.
adlsStorageAccountPrivateEndpointName Specifies the name of the private link to the storage account.
blobStorageAccountPrivateEndpointName Specifies the name of the private link to the boot diagnostics storage account.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/blob-storage-private-endpoint/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storage/blob-storage-private-endpoint/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma