Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Logic App to email summary reports on backups

VinothJeyaraman55 tarafından
Son güncelleme tarihi: 24.05.2021

Create a Logic App to send summary reports on your backups via email.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
logicAppName Name of the Logic App to be created.
location Azure region in which the Logic App should be created.
logicAppWorkspace Name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to. Note that the Logic App connects to a single workspace, but can query data across multiple workspaces. Use the 'Workspaces To Query' parameter to specify the list of workspaces that the Logic App should query data from.
workspaceSubscriptionId Subscription Id of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspaceResourceGroup Resource Group name of the existing Log Analytics workspace that the Logic App should connect to.
workspacesToQuery List of workspaces that the Logic App should query data from. Should be a comma-separated array of values of the format ['/subscriptions/{subscriptionId1}/resourceGroups/{resourceGroupName1}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName1}','/subscriptions/{subscriptionId2}/resourceGroups/{resourceGroupName2}/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/{workspaceName2}']
emailFrequency Frequency at which emails should be received by the recipient(s). Select 'Day' for sending emails once a day, 'Week' for sending emails once a week, or 'Month' for sending emails once a month.
recipientEmailId Email id of the recipient(s). To specify multiple email ids, use a semicolon-separated list.
startDate Start Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
endDate End Date and Time (in UTC) of the data to be queried by the Logic App. Use yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ format.
vaultSubscriptionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of subscriptions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format '{subscriptionId1},{subscriptionId2},..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all backup subscriptions that are sending data to the specified Log Analytics workspaces.
vaultLocationListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of regions in which Recovery Services vaults exist. Should be of the format 'location1,location2,..' (eg. eastus,westus). Default value is '*', which enables the Logic App to query data for vaults across all Azure regions in the specified subscriptions.
vaultListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Recovery Services vaults. Should be of the format 'vaultname1,vaultname2,..'. Default value is '*', which enables the Logic App to query data for all vaults in the specified subscriptions and locations.
backupSolutionListFilter Use to filter data queried by the Logic App to a limited set of Azure Backup solutions being used in your environment. Should be of the format 'solution1,solution2,..' (eg. Azure VM Backup,SQL in Azure VM Backup,DPM). Default value is '*', which enables the Logic App to query data across all Azure Backup solutions being used.
excludeLegacyEvent Selecting 'true' enables the Logic App to avoid querying data that is sent to the legacy Azure Diagnostics table in the Log Analytics workspace(s). Excluding the legacy table improves query performance time.
aggregationType Use to specify the granularity at which data is sampled in the case of trend graphs.
resourceTags Tags to be assigned to the Logic App and the API connection resources.
emailSubject Subject of the email to be received by the recipient(s).

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-summary-report/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/backup-summary-report/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma