Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Zones

Madhusudhan Ravi tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.06.2022

This template creates a virtual network with three subnets (server subnet, jumpbox subnet, and Azure Firewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the ServerSubnet,an Azure Firewall with one or more Public IP addresses, one sample application rule, and one sample network rule and Azure Firewall in Availability Zones 1, 2, and 3.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetworkName virtual network name
location Location for all resources.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
availabilityZones Availability zone numbers e.g. 1,2,3.
numberOfFirewallPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
jumpBoxSize Size of the virtual machine.
serverSize Size of the virtual machine.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-zones-sandbox/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/azurefirewall-with-zones-sandbox/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Madhusudhan Ravi tarafından daha fazla şablon