Azure Resource Optimization (ARO) Toolkit

Todd Robertson tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.06.2017

Azure Automation account with preconfigured runbooks and schedules you can utilize on your subscription to start saving money

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
newGuid Enter new GUID, you can generate one from Powershell using new-guid or get one from this site: <a target=new href=https://guidgenerator.com/online-guid-generator.aspx>GUID Generator</a>
automationAccountName Assign a name for the Automation account of your choosing. Must be a unique name as Azure Automation accounts are FQDNs
automationRegion Specify the region for your Automation account
azureAdmin Enter your service admin user, ex: serviceaccount@microsoft.com. Must be owner on the subscription you're deploying to during template deployment.
azureAdminPwd Enter the password for the service admin user. The pwd is encrypted during runtime and in the Automation assets
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/azure-resource-optimization-toolkit/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma