Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway

Benjamin Wanner tarafından
Son güncelleme tarihi: 21.04.2021

This template creates an application gateway with Web Application Firewall functionality in a virtual network and sets up load balancing rules for any number of virtual machines

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Specifies the location for all resources that is created by this template.
vNetAddressPrefix Specifies the address prefix for the Virtual Network.
vNetSubnetPrefix Specifies the subnet prefix
applicationGatewaySize Specifies the application gateway SKU name.
applicationGatewayCapacity Specifies the number of the application gateway instances.
backendIpAddress1 IP Address for Backend Server 1
backendIpAddress2 IP Address for Backend Server 2
wafEnabled WAF Enabled
wafMode WAF Mode
wafRuleSetType WAF Rule Set Type
wafRuleSetVersion WAF Rule Set Version

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-waf/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma