Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway v2

Victor Dantas Mehmeri tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.06.2021

This template creates an application gateway v2 in a virtual network and sets up auto scaling properties and an HTTP load-balancing rule with public frontend

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network address range
subnetName Name of the subnet
subnetPrefix Subnet address range
applicationGatewayName Application Gateway name
minCapacity Minimum instance count for Application Gateway
maxCapacity Maximum instance count for Application Gateway
frontendPort Application Gateway Frontend port
backendPort Application gateway Backend port
backendIPAddresses Back end pool ip addresses
cookieBasedAffinity Cookie based affinity
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-v2-autoscale-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-v2-autoscale-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Victor Dantas Mehmeri tarafından daha fazla şablon