Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create an Application Gateway

Benjamin Wanner tarafından
Son güncelleme tarihi: 29.04.2021

This template deploys an Application Gateway with enhanced probe functionality.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
applicationGatewaySize application gateway size
capacity Number of instances
backend1 Backend 1
probeEnabled Probe Enabled
healthyStatusCodes Status codes for which the backend is healthy.
probeProtocol Probe protocol to use.
probeHost Host header to send to the backend.
probePath Path invoked on the backend.
probeIntervalInSeconds Interval between probes in seconds.
probeTimeoutInSeconds Timeout of a probe request in seconds.
probeUnhealthyThreshold Maximum number of probe attempts until a backend is marked unhealthy.
probePickHostNameFromBackendHttpSettings If set to true the host will be taken from the BackendHttpSettings or the backend address if BackendHttpSettings does not specify a custom host header.
probeMinServersAvailable Minimum number of servers that are kept in healthy state regardless of probe results.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-probe/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-probe/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma