Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess

rajajip tarafından
Son güncelleme tarihi: 24.05.2021

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an Azure Application Gateway Log Analyzer using GoAccess. The deployment template creates an Ubuntu VM, installs Application Gateway Log Processor, GoAccess, Apache WebServer and configures it to analyze Azure Application Gateway access logs.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Username you want to use for the VM the template creates
vmSize Size of the VM
dnsNameForPublicIP The DNS name (prefix) you want to use for the VM to map against its public IP
appGwAccessLogsBlobSasUri The SAS URL connection string for the storage account blog where your Application Gateway Access Logs are stored
filterRegexForAppGwAccessLogs A regex to use to filter the Application Gateway Access Logs to a specific subset. For example, if you have multiple application gateways publishing logs to the same storage account blob, and you only want GoAccess to surface traffic stats for say one of the Application Gateways, you can provide a regex for this field to filter to just that instance.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/application-gateway-logviewer-goaccess/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma