Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

App Gateway with WAF, SSL, IIS and HTTPS redirection

Jason Boeshart tarafından
Son güncelleme tarihi: 8.06.2021

This template deploys an Application Gateway with WAF, end to end SSL and HTTP to HTTPS redirect on the IIS servers.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2012-R2-Datacenter, 2016-Datacenter.
virtualMachineSize The virtual machine size. Allowed values: Standard_A1, Standard_A2, Standard_A3.
applicationGatewaySize Application Gateway size
capacity Number of instances
wafMode WAF Mode
frontendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert terminating on the Application Gateway.
frontendCertPassword Password for .pfx certificate
backendCertData Base-64 encoded form of the .pfx file. This is the cert installed on the web servers.
backendCertPassword Password for .pfx certificate
backendPublicKeyData Base-64 encoded form of the .cer file. This is the public key for the cert on the web servers.
backendCertDnsName DNS name of the backend cert
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vmss-windows-webapp-dsc-autoscale.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/application-gateway-2vms-iis-ssl/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Jason Boeshart tarafından daha fazla şablon