App Service Environment with Plan and Logic App

yossidahan tarafından
Son güncelleme tarihi: 22.5.2015

Maliyet tahmini

$74.4000000000

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template creates an ASE on a pre-existing VNET based and then creates an AppService plan allowing deployment of Web, API, Mobile and Logic apps onto a VNET hosted AppsServices instance

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
environmentName The name to use for the new AppService Environment
ipSslAddressCount The number of IP Addresses to create for the environment
worker1Size The size of VM to use for Worker Pool 1
worker1count The number of VM to use for Worker Pool 1
worker2Size The size of VM to use for Worker Pool 2
worker2count The number of VM to use for Worker Pool 2
frontendSize The size of VM to use for FrontEnd Pool
frontendCount The number of VM to use for FrontEnd Pool
worker3Size The size of VM to use for Worker Pool 3
worker3count The number of VM to use for Worker Pool 3
vnetName The name of the VNET onto which to deploy the environment
vnetResourceGroupName The name of the Resource Group to which the VNET has been deployed
subnetName The name of the Subnet onto which to deploy the environment
serverFarmName The name of the AppService Plan to create
serverFarmSKU The SKU of the AppService Plan to create
serverFarmWorkerSize The size of the AppService Plan worker VMs
logicAppName The name of the Logic App to create

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/app-service-environment-serviceplan-logicapp/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma