Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Deploy API Management in external VNet with public IP

Samir Solanki tarafından
Son güncelleme tarihi: 22.03.2022

This template demonstrates how to create an instance of Azure API Management in the Premium tier within your virtual network's subnet in external mode and configure recommended NSG rules on the subnet. The instance is deployed to two availability zones. The template also configures a public IP address from your subscription.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service. This should be a multiple of the number of availability zones getting deployed.
virtualNetworkName Virtual network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet prefix
subnetName Subnet name
apimSubnetServiceEndpoints Service endpoints enabled on the API Management subnet
location Azure region where the resources will be deployed
availabilityZones Numbers for availability zones, for example, 1,2,3.
publicIpName Name for the public IP address used to access the API Management service.
publicIpSku SKU for the public IP address used to access the API Management service.
publicIPAllocationMethod Allocation method for the public IP address used to access the API Management service. Standard SKU public IP requires `Static` allocation.
dnsLabelPrefix Unique DNS name for the public IP address used to access the API management service.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.apimanagement/api-management-create-with-external-vnet-publicip/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma