Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create new ANF resource with SMB volume

Adel Ghabboun tarafından
Son güncelleme tarihi: 13.05.2021

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with SMB protocol.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
location Same location of resource group for all resources
netappAccountName Name for the Account. The account name must be unique within the subscription
adUsername The value of Active Directory username
adPassword The value of Active Directory password
smbServerName SMB server name
netAppPoolName Name for the capacity pool. The capacity pool name must be unique for each NetApp account.
poolSizeBytes Size of the capacity pool. The minimum size is 4 TiB.
netAppVolumeName Name for the Volume. A volume name must be unique within each capacity pool. It must be at aleast three characters long and you can use any alphanumeric characters.
volSizeBytes Amount of logical storage that is allocated to the volume.
anfSubnetName The name of the subnet where the ANF volume will be created. This subnet will be delegated to Microsoft.NetApp/volumes.
anfSubnetAddressPrefix Subnet address range.
serviceLevel Target performance for the capacity pool. Service level: Ultra, Premium, or Standard.
dnsIpAddress IP Address of the existing AD DNS Controller
domainName Domain name for AD
virtualNetworkSubscriptionId SubscriptionId of the existing virtual network
virtualNetworkResourceGroupName ResourceGroup name of the existing virtual network
virtualNetworkName Name of the existing virtual network

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.netapp/anf-smb-volume/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Adel Ghabboun tarafından daha fazla şablon