The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Application Gateway v2 with WAF v2

Vic tarafından
Son güncelleme tarihi: 10.09.2019

This template creates an Application Gateway v2 with Web Application Firewall v2. This template is used by the Azure Application Gateway documentation Samples.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
applicationGatewayName Application Gateway name
addressPrefix Address prefix for the virtual network
subnetPrefix App gateway subnet prefix
subnet2Prefix Workload subnet prefix
applicationGatewaySize Application gateway size
applicationGatewayTier Application gateway tier
capacity Number of instances
backendIpAddress1 IP Address for backend server 1
backendIpAddress2 IP Address for backend server 2
wafEnabled WAF Enabled
wafMode WAF Mode
wafRuleSetType WAF Rule Set Type
wafRuleSetVersion WAF Rule Set Version
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ag-docs-wafv2/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/ag-docs-wafv2/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma