Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Create an Azure VM with a new AD Forest

Simon Davies tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.05.2021

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an AD DC for a new Forest

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername The name of the administrator account of the new VM and domain
adminPassword The password for the administrator account of the new VM and domain
domainName The FQDN of the Active Directory Domain to be created
dnsPrefix The DNS prefix for the public IP address used by the Load Balancer
vmSize Size of the VM for the controller
_artifactsLocation The location of resources, such as templates and DSC modules, that the template depends on
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation. Leave it blank unless you need to provide your own value.
location Location for all resources.
virtualMachineName Virtual machine name.
virtualNetworkName Virtual network name.
virtualNetworkAddressRange Virtual network address range.
loadBalancerFrontEndIPName Load balancer front end IP address name.
backendAddressPoolName Backend address pool name.
inboundNatRulesName Inbound NAT rules name.
networkInterfaceName Network interface name.
privateIPAddress Private IP address.
subnetName Subnet name.
subnetRange Subnet IP range.
publicIPAddressName Subnet IP range.
availabilitySetName Availability set name.
loadBalancerName Load balancer name.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/active-directory/active-directory-new-domain/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma