Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

Azure Container Instances - VNet

tilnl tarafından
Son güncelleme tarihi: 22.10.2021

Deploy a container instance into an Azure virtual network.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vnetName VNet name
vnetAddressPrefix Address prefix
subnetAddressPrefix Subnet prefix
subnetName Subnet name
location Location for all resources.
containerGroupName Container group name
containerName Container name
image Container image to deploy. Should be of the form accountName/imagename:tag for images stored in Docker Hub or a fully qualified URI for a private registry like the Azure Container Registry.
port Port to open on the container.
cpuCores The number of CPU cores to allocate to the container. Must be an integer.
memoryInGb The amount of memory to allocate to the container in gigabytes.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aci-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.containerinstance/aci-vnet/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

tilnl tarafından daha fazla şablon