Gezintiyi Atla

Multi tier App with NSG, ILB, AppGateway

Narayan Annamalai tarafından
Son güncelleme tarihi: 25.09.2015

This template deploys a Virtual Network, segregates the network through subnets, deploys VMs and configures load balancing

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
newDBStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the DB Virtual Machine disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
appVmNamePrefix Prefix for the name of Application servers
dbVmNamePrefix Prefix for the name of Database servers
vmSize Size of the VM
publicIPAddressType Type of public IP address
appServersPublicIPPrefix Prefix for the name of Database servers
skuName Sku Name
appGatewayCapacity Number of instances of the Appication Gateway
multitierILB Internal Load Balancer name
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-multi-tier-service-networking/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Narayan Annamalai tarafından daha fazla şablon