Gezintiyi Atla

Create EventHubs authorizationRules

Ajit Navasare tarafından
Son güncelleme tarihi: 12.03.2018

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
namespaceName Name of EventHub namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of Namespace Authorization Rule
isAutoInflateEnabled Enable or disable AutoInflate
maximumThroughputUnits Enable or disable AutoInflate
eventHubName Name of Event Hub
eventhubAuthorizationRuleName Name of Eventhub Authorization Rule
eventhubAuthorizationRuleName1 Name of Eventhub Authorization Rule
consumerGroupName Name of Consumer Group
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-eventHub-create-authrule-namespace-and-eventHub/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-eventHub-create-authrule-namespace-and-eventHub/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma