The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

Ajit Navasare tarafından
Son güncelleme tarihi: 9.11.2017

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a HybridConnection entity and authorization rules for both the namespace and HybridConnection.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
namespaceName Name of the Azure Relay namespace
namespaceAuthorizationRuleName Name of the Namespace AuthorizationRule
hybridConnectionName Name of the HybridConnection
hybridConnectionAuthorizationRuleName Name of the HybridConnection AuthorizationRule
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-hybridconnection/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-azure-relay-create-authrule-namespace-and-hybridconnection/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma