Create a Web App plus Redis Cache using a template

Cephas Lin tarafından
Son güncelleme tarihi: 26.4.2016

Maliyet tahmini

$16.368

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template creates an Azure Web App with Redis cache.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
cacheSKUName The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
cacheSKUFamily The family for the sku.
cacheSKUCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-with-redis-cache/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-with-redis-cache/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Cephas Lin tarafından daha fazla şablon