The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

Steve Danielson tarafından
Son güncelleme tarihi: 14.04.2016

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
skuName Describes plan's pricing tier and instance size. Check details at https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/app-service/
skuCapacity Describes plan's instance count
administratorLogin The admin user of the SQL Server
administratorLoginPassword The password of the admin user of the SQL Server
databaseName The name of the new database to create.
collation The database collation for governing the proper use of characters.
edition The type of database to create.
maxSizeBytes The maximum size, in bytes, for the database
requestedServiceObjectiveName Describes the performance level for Edition
cacheSKUName The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
cacheSKUFamily The family for the sku.
cacheSKUCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-redis-cache-sql-database/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma