The Azure Quickstart templates are currently available in English

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

Stefan tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.06.2017

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
appServiceEnvironmentName The default SSL certificate will be configured for this App Service Environment.
existingAseLocation Set this to the same location as the App Service Environment defined in appServiceEnvironmentName.
pfxBlobString A pfx file encoded as a base-64 string. The pfx contains the SSL certificate that will be configured as the default SSL certificate for the ASE.
password The password for the pfx filed contained in pfxBlobString.
certificateThumbprint The hexadecimal certificate thumbprint of the certificate contained in pfxBlobString. All spaces need to be removed from the hex string.
certificateName Name of the certificate. This can be any name you want to use to identify the certificate.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma