Backup existing IaasVM using Recovery Services

Nilay Shah tarafından
Son güncelleme tarihi: 6.03.2017

This template will use existing recovery services vault and existing backup policy, and configures protection of multiple classic and ARM based Azure IaasVMs.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
existingRecoveryServicesVaultName Name of the Existing Recovery Services Vault (Vault and VM to be protected must be in same GEO)
existingProtectionContainers Array of iaasvm protection containers. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. iaasvmcontainer;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and iaasvmcontainer;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingProtectableItems Array of iaasvm protectable items. This will take different input for classic and ARM vms. e.g. vm;iaasvmcontainerv2;my-resource-group;my-arm-vm for ARM vm and vm;iaasvmcontainer;my-classic-vm;my-classic-vm for classic vm
existingSourceResourceIds Array of resourceid of iaasvm protectable items. Provide resourceids of each VMs for which you want to configure protection. e.g. /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/resourceGroupName/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/vmName
existingBackupPolicyName Name of existing Backup Policy in same Recovery Services Vault.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-recovery-services-backup-classic-resource-manager-vms/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma