OS Patching extension on a Ubuntu VM

Thomas Shao tarafından
Son güncelleme tarihi: 2.07.2018

This template creates a Ubuntu VM and installs the OSPathing extension

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vmSize Size of vm
username Username for the Virtual Machine.
password Password for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
dnsNameForPublicIP Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
rebootAfterPatch The reboot behavior after patching.
category Type of patches to install.
installDuration The allowed total time for installation.
oneoff Patch the OS immediately.
dayOfWeek The patching date (of the week)You can specify multiple days in a week.
startTime Start time of patching.
idleTestScript The uri of the idle test script
healthyTestScript The uri of the healthy test script
storageAccountName The name of storage account.
storageAccountKey The access key of storage account.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-ospatching-extension-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-ospatching-extension-on-ubuntu/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma