Gezintiyi Atla

Azure Logic Apps - AS2 Send Receive

vinaysingh123 tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.08.2016

Creates Integration Accounts for two partners (Contoso and Fabrikam) and adds Partners and Agreements into them. It creates Logic Apps between Fabrikam Sales and Contoso which demonstrate synchronous AS2 Send Receive. It also creates Logic Apps between Fabrikam Finance and Contoso which demonstrate asynchronous AS2 Send Receive.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
contosoIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
fabrikamIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
contosoAS2ReceiveLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamSalesAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2ReceiveMDNLogicAppName Name of the Logic App.
logicAppLocation Location of the Logic App.
contoso_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.
fabrikam_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

vinaysingh123 tarafından daha fazla şablon