List Azure Storage Account keys-Windows Custom Script extension

Kay Singh tarafından
Son güncelleme tarihi: 13.05.2015

This template creates a Windows Server 2012 R2 VM and runs a PowerShell script using the custom script extension. It also uses the listKeys function to get the Azure Storage Account keys. The PowerShell script for this sample must be hosted in an Azure Storage account. (Note: For other samples custom script can also be hosted in Github)

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
newStorageAccountName Name of new storage account to be created
vmName Name of the VM to be created
vmSize Size of the VM to be created
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
customScriptStorageAccountName Name of Azure Storage Account where the custom script is located
customScriptFileUri Azure Storage Uri of the custom script file e.g. https://test.blob.core.windows.net/scripts/test.ps1
customScriptFileToRun Name of the script to be run on the VM
customScriptStorageAccountResourceGroup Name of the Resource Group of the storage account containing the storage account which contains the script

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-list-storage-keys-windows-vm/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma