Gezintiyi Atla

Create Key Vault with logging

Stephane Lapointe tarafından
Son güncelleme tarihi: 15.02.2017

This template creates a Key Vault and a storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
keyVaultName KeyVault name
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
logsRetentionInDays Specifies the number of days that logs are gonna be kept. If you do not want to apply any retention policy and retain data forever, set value to 0.
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for deployment by script or compute (VM, Service Fabric, ...)
enableVaultForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for a template deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
vaultSku Specifies the SKU for the vault
protectWithLocks (açıklama yok)
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-with-logging-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma