Create Key Vault

Rahul P Nath tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.6.2016

Maliyet tahmini

$0.0000000000

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template creates a Key Vault and creates secrets within the vault as passed along with the parameters

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
keyVaultName Name of the Key Vault
tenantId Tenant Id for the subscription and use assigned access to the vault. Available from the Get-AzureRMSubscription PowerShell cmdlet
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
vaultSku SKU for the vault
enabledForDeployment Specifies if the vault is enabled for VM or Service Fabric deployment
enabledForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for ARM template deployment
enableVaultForVolumeEncryption Specifies if the vault is enabled for volume encryption
secrets all secrets {"secretName":"","secretValue":""}

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma